Regulamin świadczenia usług droga elektroniczną  firmy  Asvent J. Trzepizur działającego pod adresem www.asvent.pl, prowadzonego przez F.H.U Asvent J. Trzepizur z siedzibą w Częstochowie 42-207, ul. Bienia 6 m 55, nr. NIP  5732560215, nr. REGON 360969280

& 1 Definicje.

1. Dni robocze 
- oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawa - oznacza czynność polegająca na dostarczeniu towaru określonego w zamówieniu. Towar dostarczany jest Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy.
3. Dostawca -  oznacza Firmę kurierską współpracującą z Sprzedawcą w zakresie dostawy towarów.
4. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie internetowym.
5. Konsument - klient będący osoba fizyczną  dokonujący zakupów w sklepie w zakresie nie związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Konto klienta - indywidualna baza danych klienta, służąca do realizacji składanych zamówień, zawierająca historię zamówień oraz danych dotyczących wpłat z tytułu zamówień.
7. Login klienta - indywidualne oznaczenie klienta, składające się z ciągu znaków literowych, cyfr lub innych, wymagane wraz z hasłem  do złożenia konta klienta w Sklepie internetowym. 
8. Regulamin - niniejszy regulamin.
9. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia  23 kwietnia 1964 ( Dz. U. z 2014 poz. 121 z zm).
10. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa o prawach konsumenta z dnia  30 maja 2014 r. ( Dz. U. z 2014 r  poz. 827).
11. Ustawa oświadczeniu usług droga elektroniczną -  ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną  z dnia 18 lipca 2002 ( Dz. U 2013 r.  poz 1422 z zm).

& 2  Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz  zasady dokonywania zakupów w Sklepie internetowym.
2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sieci  Internet.
3. Wszystkie produkty oferowane na sklepie internetowym www.asvent.pl są fabrycznie nowe oryginalnie zapakowane, nie posiadają wad fizycznych,  zostały legalnie wprowadzone na  rynek polski.
4. Aby wykonać zamówienie poprzez Sklep internetowy konieczne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego mającego dostęp do internetu, posiadanie przeglądarki internetowej oraz aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).
5. Klien może skontaktować się z sprzedawcą:
- pocztą elektroniczną : asvent@wp.pl,
- telefoniczne: + 48 512-214-019
- listownie: adres ul. Bienia 6 m 55  42-207 Częstochowa.

& 3  Składanie zamówień.

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem Sklepu internetowego www.asvent.pl przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
2. Ceny podanie na sklepie internetowym są cenami brutto i zawierają podatek VAT 23% ( podanych w Polskich Złotych). Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy, gdyż są one ustalane w zależności od ilości i rodzaju zamawianych produktów.
3.  W celu wykonania zamówienia klient musi:
- dokonać wyboru zamawianego towaru,
- wypełnić formularz zamówienia dostępny na stronie sklepu, 
- wykonać doboru sposobu dostawy i płatności towaru,
- zaakceptować wypełniony formularz oraz  regulamin potwierdzający złożenie zamówienia.

& 4  Realizacja Zamówień.


1.    Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem zamówienia Towaru
2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
3.    Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
 - złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
 - złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
4.    Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
5.    Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu:
- zaksięgowania wpłaty na koncie firmowym w przypadku płatności przelewem,
- potwierdzenia Zamówienia przez Klienta w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem.
6.    Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży , to jest rachunkiem. 
7.  Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
8.    Klient zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.

& 5  Zasady płatności.

1.     Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:
a)    gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez Kuriera,
b)    przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,


Płatności należy dokonać na poniższy rachunek bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI 
F.H.U ASVENT JANUSZ TRZEPIZUR
UL. BIENIA 6 LOK 55
42-208 CZĘSTOCHOWA

03 1050 1142 1000 0091 2194 0390

& 6    Dostawa zamówionego Towaru.

1.    Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Kuriera.

2.    Wysyłka za pośrednictwem Kuriera jest realizowana do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym, albo od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem. Do czasu tego nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

3.    Koszty dostarczenia Towaru są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia. Standardowo opłaty za dostawę zakupionych towarów opłaconych przelewem to 19,00 pln, oraz 25,00 pln przy zakupach z płatnością za pobraniem. W przypadku wysyłki central wentylacyjnych lub kanałow smart flex opłaty za dostawę towarów w przypadku przelewu wynoszą 100,00 pln, natomiast za pobraniem 130,00 pln.
  • KOSZTY DOSTAWY dużych elementów jak np. przewody smartflex 160, 200, rury sztywne spiro od średnicy 125-500mm ustalane są indywidualnie.


& 7 Odstąpienie od umowy oraz  zwrot zakupionego Towaru.


1.    Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta , Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru. Klient zwraca Sprzedawcy Towar wraz z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy oraz dowodem zakupu.

2.    W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w ust. 1 powyżej, zarówno Sprzedawca jak i Klient są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy, w szczególności także zwrot Kosztów dostarczenia Towaru, o ile takie koszty zostały poniesione przez Klienta.

3. Klient zobowiązany jest niezwłocznie dokonać zwrotu Towaru, jednak nie później niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres:

F.H.U Asvent J. Trzepizur

Ul. Bienia 6 m 55

42-207 Częstochowa

4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi koszty zwrotu Towaru, (tj. koszty przesyłki do siedziby Sprzedawcy), oraz nie może żądać od Sprzedawcy zwrotu kosztów przesyłki związanych z odstąpieniem od zawartej umowy i zwrotem Towaru.

5. Sprzedawca zobowiązuje się w terminie nie dłuższym niż  14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi koszty zakupionego towaru, w tym koszty dostarczenia rzeczy, o ile takie koszty zostały poniesione przez Klienta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu płatności.


& 8 Reklamacje.

1. Produkty posiadają gwarancję producenta. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w kartach katalogowych produktów. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.

3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem producenta lub usługodawcy danego produktu lub usługi.

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.


& 9   Ochrona danych osobowych.

1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.

2.    Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

3. Administratorem danych osobowych jest F.H.U ASVENT J. TRZEPIZUR ul. BIENIA 6 M 55,  42-207 Częstochowa.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia. 


& 10 Postanowienia końcowe.

1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

2   Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.

3. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie wraz z ich ogłoszeniem na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmianCopyright © 2016 ASVENT Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wdrożenie: properart.pl